Výrobce vydává EU prohlášení o shodě ( CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV ( direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl . Technické požadavky na výrobky – prohlášení o shodě , CE , atesty a certifikace. Dříve, než uvedete svůj výrobek na trh, musí splňovat technické předpisy platné v ČR. Kzískání označení CE musíte předložit kompletní technickou dokumentaci prokazující, ževáš výrobek splňuje všechny požadavky EU.

Za prohlášení shody výrobku se všemi požadavky nesete výlučnou odpovědnost vy jako výrobce.

Jakmile bude vašemu výrobku označení CE přiznáno, budete pravděpodobně muset . Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku. U neharmonizované sféry (např. některé stavební výrobky) se výrobky . Ahoj Terezo, pokud je kojenecké zboží označené CE , neměla by ses ničeho obávat a nemusíš získávat různá prohlášení o shodě ani certifikáty a atesty. CE znamená, že u výrobku byla posouzena shoda a že bylo vydáno příslušné prohlášení o shodě. Pokud máš pochybnosti o nějakém konkrétním výrobku, informuj . Nabízíme vaší firmě komplexní poradenství v oblasti vydání prohlášení o shodě vč.

CE , povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Bohužel u některých výrobků, strojů a zařízení je navíc ještě povinnost mít tzv.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle zákona č. Označení CE na stanoveném. Pokud na výrobky umístím vlastní značku, bude nutné projít certifikací znovu nebo bude možné použít certifikáty od dodavatele. CE (příklad formuláře – viz. Příloha 2). Kdykoliv o prohlášení požádá příslušný orgán dozoru nad trhem, musí jej výrobce či ten, kdo výrobek distribuuje, neprodleně předložit.

ES prohlášení o shodě (příklad formuláře – viz. Příloha 1),. Pokud byla u stavebního výrobku, pro který existují harmonizované normy nebo ETA, prokázána shoda jeho vlastností s požadavky těchto harmonizovaných technických specifikací a byl dodržen stanovený postup prokazování shody, je výrobce . CE doplněna číslem notifikované osoby (dříve Státní zkušebna). Pouze v případě IV uvedených v Appendixu II IVD se posuzování shody účastní notifikovaná osoba, která poté vystavuje výrobci dokument ( certifikát ) o provedeném posouzení. Prohlášení o shodě “ nebo o „ Certifikát.

Značka CE je ujištěním výrobce, že byla provedeno posouzení shody a bylo vystaveno prohlášení o shodě. ITC stavební výrobky – posuzování shody, testovaní a certifikace akreditovanou i autorizovanou osobou. Pokud výrobce nepožádá o vydání ETA, posuzuje výrobek podle nařízení vlády č.