Plná vazba je pojem používaný ve stavebnictví a tesařství. Jedná se o příčný profil krovu, který nese ostatní části krovu. Tato základní konstrukce je, kromě velmi malých krovů, vždy podpírána ještě dalšími nosnými prvky krovu, sloupky, . Vazba je příčný profil krovu. Vazby se dělí na plné a jalové.

Jalová vazba je taková, která obsahuje jen nesené části krovu, tj.

Historicky se jalová vazba vyvinula později jako opatření k úspoře stavebního materiálu a odlehčení celého krovu. Používá se na sedlové střechy. Každá vazba je plná a tvoří ji dvojice krokví a vodorovná výztuha – hambalek.

Vzdálenost plných vazeb 9-2m. Počet hambalků odpovídá rozponu střechy. Prostorovou tuhost v podélném směru zabezpečují tzv. V místě, kde jsou vaznice podpírány, je nosná konstrukce krovu, tzv.

Mezi plnými vazbami jsou tři až čtyři vazby prázdné neboli jalové, v nichž jsou páry krokví podpírány jen vaznicemi. Stojatá stolice je krov, v němž jsou vaznice podpírány svislými sloupky.

Tato konstrukce se využívá tam, kde lze podporovat . PLNÁ VAZBA STOJATÁ STOLICE. Ušetří se tím jedna plná vazba. Všechny prvky krovu má plná vazba. Pro umístění plných vazeb platí tyto zásady: – mezi plnými vazbami jsou min. Vazné trámy – ve směru kolmo k hřebeni – uloženy na obvodových stěnách.

Typ knižní vazby, u níž jsou hřbet, přední i zadní desky potaženy jedním druhem materiálu, nejčastěji to bývá useň, pergamen nebo papír, výjimečně textilie, či marokén. Střechy Mansardovy, kterým se říká zkráceně mansardy, poskytují mnohé výhody oproti střechám sedlovým. Podkroví je prostornější a lze ho lépe použít pro podkrovní byty. Velice snadno se v těchto střechách zřizují vikýře.

Správně provedená mansardová střecha působí v pohledu . Střešní plášť nesou krokve, zatížení od krokví přebírá jalová (prázdná, mezilehlá) vazba a prostřednictvím podélné konstrukce (podélných stolic nebo vaznic) je přenáší do plných vazeb. Stejný princip se uplatňuje u vaznico- vých krovů – krovy s podepřenými . Pavla Pavlinka, Láďa Hruška, Denisa Tělupilová and others like this. Konstrukční principy vaznicových krovových konstrukcí.

Základní příčný prvek se nazývá vazba, podélné prvky (vodorovné trámy) jsou vaznice. Pokud má vazba nosnou funkci (nese krov), označuje se pojmem plná vazba. Ostatní vazby se nazývají prázdné.

Plné vazby střídají tři až čtyři prázdné vazby. Kleštiny a vzpěry v plných vazbách ztužují krov v příčném směru. Krovy vytvářejí tvar střechy a jsou nosnou konstrukcí pro šikmé a strmé střechy.

Strmá střecha má sklon krytiny od 45°do 90°. Krov přenáší zatížení od střešního pláště, sněhu, větru, apod. Základními prvky klasických krovů jsou krokve, vaznice . Klíèovým výstupem ze zpìtné vazby je akèní plán. Ten pøedstavuje dohodu a závazek jak ze strany hodnoceného, tak ze strany jeho nadøízeného. Akèní plán je potom usmìrnìním pro následující období a pøi dalším hodnocení se k nìmu oba vracejí jako k výchozímu materiálu.

Tento krok a úskalí s ním spojená popisuje 7. V nejběžnější vaznicové soustavě se plná vazba skládá z vaznic – vodorovných podélných trámů umístěných na obvodovém zdivu, ve vrcholu krovu.