Co jsou to převodní ceny ? Kdy je doporučeno připravit převodní dokumentaci? Co by měla obsahovat převodní dokumentace? Jaké metody stanovení převodních cen existují? Vše, co byste měli vědět o převodních cenách .

Pro daňové účely jsou jako převodní ceny (nebo též transferové ceny) označovány ceny uplatňované při transakcích mezi spojenými osobami. Dříve se finanční úředníci kontrole převodních cen spíše vyhýbali a zažít ji v této oblasti bylo vzácné. Dnes co úředník, to specialista na převodní ceny s mnohdy neortodoxními názory, jak by se bývala měla firma v dané situaci ekonomicky zachovat. V některých ohledech postupy zavánějí až zneužíváním . Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní cen. Jde o nástroj k ochraně lokálního daňového základu.

Je celosvětovým standardem, že převodní ceny musí respektovat princip tržního odstupu.

V České republice je tento princip zakotven přímo v zákoně o daních z příjmů. Typickým příkladem sdružených podniků (či spojených osob), kde jsou přezkoumávány převodní ceny , je struktura, kdy mateřská společnost zřizuje dceřiné společnosti, jež mají za úkol specifické oblasti činnosti, např. Převodní ceny hitem finanční správy. Pro každou společnost, která obchoduje se spojenými osobami, je proto velmi důležité, aby sledovala a dodržovala pravidla platná pro převodní ceny.

Uplatňování principu tržního odstupu na převodní ceny vyžadují daňové legislativy . Transakce probíhající mezi spojenými osobami dosahují stále větších objemů a již dávno se netýkají pouze největších společností s globální působností. Naopak stále více společností strukturuje své podnikání mezi více entit, mezi kterými následně probíhají ekonomické transakce, jejichž komplexnost také . Finanční správa loni provedla 8kontrol zaměřených na převodní ceny mezi spojenými osobami, což přineslo dodatečné doměření daně z příjmů ve výši 4mil. Za první měsíce tohoto roku doměřila navíc dalších 5mil. Problematika transferových cen je celosvětově vnímána jako vysoce . Nepodceňujte převodní ceny , finanční správa je kontroluje stále více.

Firmy provádějící transakce mezi sebou v rámci jedné skupiny se musí zabývat problematikou převodních cen. Stále častěji jsou skloňovány výrazy BEPS, Country by Country reporting či ATA které nepochybně souvisí s převodními . Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí diplomové práce: JUDr.

Katedra finančního práva a finanční vědy. Správce daně v posledních letech zvyšuje důraz na problematiku převodních (transferových) cen. Finanční správa již realizovala svůj pilotní projekt a začala shromažďovat vyplněné dotazníky k převodním cenám od vybraných poplatníků.

Dalším krokem bylo zavedení nové přílohy k přiznání k dani z příjmů,. Tato směrnice objasňuje právní úpravu převodních cen, základní zásady transfer pricingu, popisuje metody, pomocí nichž se převodní ceny stanovují, a vše, co by měla dokumentace k převodním cenám obsahovat. Na závěr stručně informuje o možnosti závazného posouzení způsobu, jakým byla cena mezi spojenými . Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká repu.

Příspěvek se zaměřuje na Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a na Pokyn MF č. Minimalizace rizika převodních cen je klíčovou oblastí, kterou se zabývá přímo vedení společností a jejich auditové výbory. Dochází ke stále užší spolupráci celních a finančních úřadů včetně přeshraniční spolupráce a zavádění nových předpisů. Po páteční inauguraci prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa spousta firem s napětím očekává, jaký dopad na ně bude mít prezidentova deklarovaná daňová politika. Její hlavní změnou je snížení sazby daně z příjmů právnických .