Tepelné izolace aplikované z vnitřní , pobytové strany obvodových stěn, jsou v některých zemích časté, v jiných, např. Mají, tak jako všechno, výhody a nevýhody. Ty je nutno před konkrétní aplikací dobře zvažovat. Je to daleko pohodlnější než cpát vlnu pod tenké oblečení.

Nejen že je to pracnější, uvnitř je najednou těsněji a také se izolace nedostane všude. Při rekonstrukci rodinného domu se vnitřnímu zateplení občas nevyhnete.

V říjnu jsem se zúčastnil . Zateplení na vnitřním líci budovy s sebou nese řadu omezení a podmínek užití. Dosud se musela před aplikací vnitřního zateplovacího systému vytvořit bariéra proti zkondenzované vodní páře – tzv. Její funkcí je zamezit nežádoucímu průniku vodních par do zdiva budovy. Vnitřní tepelná izolace obvodového zdiva umožňuje izolovat místnosti uvnitř rozsáhlé stavby, kterou je neekonomické vytápět.

Tento způsob zateplení je vhodný také u bytů. Jaký je opravdový rozdíl mezi vnitřní a vnější tepelnou izolací domu. Občas se stále setkáváme, výhradně v ČR, s názorem, že je třeba izolovat dům nebo novostavbu zvenku, přesto, že to nikdo na světě nedělá.

Podíváme se tedy na rozdíl tepelného zaizolování novostavby zevnitř a zvenku.

Zdůrazňujeme, že hovoříme . Základním prvkem jsou tzv. Tepelně izolační panely jsou sádrokartonové desky, opatřené vrstvou tepelné izolace stabilizovaného pěnového polystyrenu. Vnitřní zateplení je prakticky jediné řešení pro historické budovy s architektonicky hodnotnou fasádou. V určitých případech není vnější aplikace izolační vrstvy možná, nebo ve zvláštních případech je vnitřní použití izolační vrstvy výhodnější. U stávajících budov není vždy možné aplikovat izolaci zvenčí, zvláště když musí být zachován vnější vzhled fasády.

V případě stávajících stěn v přímém styku se zeminou je vnitřní izolace. Problém ale je, že zatímco u izolace zvenku je teplota cihelného zdiva vysoko nad rosným bodem (níže uvedený graf – levý obrázek), u vnitřní izolace je naopak zdivo prochlazené hluboko pod nulu (graf níže – pravý obrázek). Tento stav lze tolerovat v případě, že vrstva izolace je souvislá a nejsou v ní . Musím konstatovat hluboký nesouhlas s takto odborně pojatou klamavou reklamou, která poškozuje jak zákazníky (pokud se nechají nepoctivými argumenty přesvědčit), tak odborné firmy (které znají záludnosti provádění vnitřních tepelných izolací a obtížně pak napravují takto způsobený informační šum). Nezáleží na tom, zda se jedná o novou nebo starou zástavbu. Přídavná izolační opatření pod krokvemi, stropem nejvyššího podlaží, stropem nebo podlahou sklepa zabraňují tepelným únikům.

V těchto případech je z důvodu zachování prostor zapotřebí zvláště tenkých, ale vysoce účinných tepelně izolačních prvků, které . Bez ohledu na to, zda se jedná o novou nebo starou stavbu, dodatečná izolační opatření pod krokvemi, stropem nejvyššího podlaží, stropem nebo podlahou sklepních prostor zabraňují ztrátám tepla. Na těchto místech je důležité, aby nedocházelo k úbytku prostoru, proto je zapotřebí zvláště tenkých, ale . Vnitřní izolace stěn přichází v úvahu obvykle tehdy, když není žádoucí změna fasády. Takovéto řešení je méně nákladné a zároveň řemeslnicky jednodušší.

Ze stavebně fyzikálního hlediska však může přinést problém v podobě nově vytvořených tepelných mostů a navíc je nutné zajistit ochranu proti . Izolační dřevovláknitá deska se připevňuje přímo na podklad (zdroj Ciur) Velmi často zmiňovanou nevýhodou vnitřního zateplení je nemožnost eliminace tepelných mostů.

U vnitřního zateplení skutečně existuje zvýšená možnost vzniku tepelných mostů, a to zejména u navazujících konstrukcí, jako jsou . Zvnějšku se sklepní stěny izolují většinou jen při sanacích. Někdy se fasáda nesmí měnit nebo změna není žádoucí. V takovém případě přichází v úvahu vnitřní izolace stěnNa památkově chráněných fasádách nebo na hrázděných domech většinou není vnější zateplení.

Umístění izolace na vnitřní plochu vnější stěny zlepší tepelné časové odezvy budovy. Je to také vhodnější pro přerušovaný režim vytápění. Jednoznačně se jedná o použití nových materiálů, které odstraňují dřívější nedostatky systémů vnitřního zateplení s použitím parozábrany či jiných.

PURA) se zabezpečí správné stavebně . Dlouho se tvrdilo, že zateplovat má cenu jen zvenčí. V opačném případě se podle této teorie většina lidí nevyhne technologickým chybám, kdy se rosný bod posune dovnitř konstrukce až k izolaci , kde se v zimě voda sráží a zeď hnije. Přesto se najdou stavitelé, kteří tomuto systému dávají přednost. Pokud je správně volen druh a tloušťka tepelné izolace v .